Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Vingåkers Skateförening
STADGAR
 

Antagna: 2016-06-28

 

INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING

§ 1 Föreningens namn                                   2              
§ 2 Föreningens säte                    2
§ 3 Ändamål & Grundidé                             2
§ 4 Medlemskap                                           2
§ 5 Föreningsstyrelsens uppgift 2
§ 6 Motionsrätt                                             3
§ 7 Föreningsårsmötet                                  3
§ 8 Stadgar                                                   4
§ 9 Stadgeändring                                         4
§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår           4
§ 11 Vilande förening                  4
§ 12 Upplösning                                           4

 

§ 1 Föreningens namn

Förenings namn är Vingåkers Skateförening

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Vingåkers Kommun.

§ 3 Ändamål & Grundidé

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med  ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”

 

Vingåkers Skateförening är en ideell förening som brinner för skateboard och starkt arbetar för en mer levande skateboardscen i Vingåker med omnejd. Vårt huvudsakliga mål är att driva idrottslig verksamhet i och utanför Vingåkers Skatehall. Förutom hallen så planerar vi att arrangera tävlingar, resor och andra roliga events för att stärka sammanhållningen mellan alla skateåkare. Vi driver sidan www.vingakerskate.se. Där informerar vi om vad vi arrangerar och annan information som rör föreningen

                 Föreningen ska bedriva följande idrotter:

                 Skateboard, Inlines, BMX, Kickbike.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en doping och drogfri idrott.§ 4 Medlemskap
Alla fysiska personer som godkänner föreningens stadgar kan bli

medlemmar. Medlemskap erhålls då medlemsavgiften är betald samt att namn och adress är registrerat i medlemsregistret.

§ 5 Föreningsstyrelsens uppgift


Föreningsstyrelsen består av ledamöter valda av föreningens årsmöte samt adjungerade ledamöter, efter föreningsstyrelsens beslut. Ledamöter vilka valts av föreningsårsmötet ska vara medlemmar i Vingåkers Skateförening.

Föreningsstyrelsen har till uppgift att:
- Planera och genomföra verksamhet, i enlighet med föreningens grundidéer och stadgar
- Leda föreningen, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
- Föreningens verksamhet skall vara drogfri och motverka all form av diskriminering, verka för jämställdhet mellan könen och arbeta med integration.

 

§ 6 Motionsrätt

Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motioner till föreningens årsmöte. Motionerna ska vara underskrivna av minst en motionär. Motionerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.

§ 7 Föreningsårsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande möte. Kallelsen ska skickas ut senast en månad innan årsmötes datumet. Årsmöte ska hållas varje år senast den sista mars. Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen finner anledning till det eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte behandlas bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet. Föreningsstyrelsen ska kalla till extra årsmötet senast 14 dagar före mötet.

Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla närvarande medlemmar som betalt medlemskap för innevarande år. Den avgående föreningsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Ledamöter i den tillträdande föreningsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer.

§ 7.1 Extra Årsmöte

Ett extra årsmöte kan hållas tidigast en månad efter ett ordinarie årsmöte.


Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:

.                       Godkännande av kallelsen

.                       Fastställande av föredragningslista

.                       Verksamhetsberättelse och bokslut

.                       Revisorns berättelse

.                       Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

.                       Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre.

.                       Val av föreningsstyrelse

.                       Val av minst en myndig revisor

.                       Motioner

.                       Anmälan av verksamhets- och ekonomisk plan,

.                       Fastställande av medlemsavgift

.                       Förslag från föreningsstyrelsen

.                       Val av valberedning samt sammankallande

§ 8 Stadgar
Föreningen har rätt att göra förändringar i sina stadgar. Beslut ska fattas enligt § 9 och förändringarna ska godkännas av förbundsstyrelsen.

 

§ 9 Stadgeändring
Förändring av Vingåkers Skateförenings stadgar behövs ett enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller beslut med 2/3 majoritet av rösterna vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie.

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, det vill säga 1 januari-31 december

§ 11 Vilande förening

Om föreningen inte bedriver verksamhet ska den förklaras vilande genom beslut på föreningsårsmötet och förenings tillgångar ska då förvaltas av 
förbundet.

§ 12 Upplösning

En förening, som inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna ska upplösas. Föreningen upplöses genom beslut på föreningsårsmöte eller av styrelse för ovanstående led. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, förbundet.

 

 

 SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND  STADGAR
gällande
F
ÖRENINGARNA

1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening, bestående av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

• Ansökan om medlemskap är upprättad enligt anvisningar och åtföljd av förenings organisationsnummer, medlemsförteckning samt stadgar vilka skall ha upprättats på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening och förbundsstyrelsens övriga anvisningar.

• Föreningen på sitt program har sådan verksamhet som administreras av förbundet.

• Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet i tillämpliga delar följa förbundets och RF:s stadgar, 
övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

• Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till förbundet eller till RF redan ansluten 
förening.

• Föreningen har betalt de avgifter om i vederbörlig ordning har bestämts.

Om ansökan avslås skall förbundet meddela den sökande föreningen skälet härför. Beslut om avslag får överklagas skriftligen hos förbundsstyrelsen. Efter förbundets upptagande i RF får beslut om avslag överklagas hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

2 § Utträde samt uteslutning av förening

Förening som önskar utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen.

Förening som inte betalat medlemsavgift två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur Förbundet. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Förbundet får utesluta förening som inte uppfyller villkoren för medlemskap enligt 1 § eller som i övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets stadgar.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som har fattats av RF och Förbundet eller på annat sätt motarbetat Förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av Förbundet angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt anges hur beslutet kan överklagas.

Beslut om uteslutning får överklagas skriftligen hos förbundsstyrelsen. Efter förbundets upptagande i RF kan beslut om uteslutning överklagas hos Riksidrottsnämnden enligt 15 kap RF:s stadgar.

3 § Föreningarnasåligganden

Medlemsförening skall.

 1.  I tillämpliga delar följa förbundets stadgar, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 2.  Årligen inbetala den av förbundsmötet fastställda årsavgiften
 3.  Avge vederbörliga rapporter och yttranden
 4.  Föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid 
årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.
 5.  Hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 6.  På begäran av överordnat idrottsorgan ställa föreningens handlingar till förfogande och lämna av dessa 
organ begärda uppgifter, samt
 7.  Om föreningens stadgar ändras sedan föreningen upptagits som medlem i förbundet, tillse att den 
föreslagna ändringen kan godkännas av förbundet.

4 § Medlemskap i föreningen

Fysisk person får upptas som medlem efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.

Beslut om vägrat medlemskap, uteslutning eller varning får efter förbundets upptagande i RF överklagas enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

5 § Föreningsmedlems rättigheter och skyldigheter

Föreningsmedlem:

 1.  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 2.  har rätt till information om föreningens angelägenheter
 3.  har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 4.  skall betala de avgifter som i vederbörlig ordning beslutats av föreningen, samt
 5.  skall i övrigt följa de bestämmelser som följer av respektive förenings stadgar och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan.

 

Uppdaterad: 18 OKT 2016 19:09 Skribent: Tobias Christensen
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Vingåkers Skateförening - Skateboard
Skatehallen 1
64330 Vingåker

Kontakt:
Tel: 0708289988
E-post: tobias.christensen@v...